ΜΑΘΗΜΑ 9: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΙ - ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΕΠΛΕΡ Creative Commons, Attribution + Noncommercial + ShareAlike (BY-NC-SA)
Verified
Authors: Research Paths
Astronomy
This content is provided in languages:

Οι μαθητές μέσω παραδειγμάτων από την ιστορία της αστρονομίας και ειδικότερα μέσω των νόμων του Κέπλερ, μαθαίνουν τη φύση ενός νόμου της επιστήμης. Αναλυτικότερα μαθαίνουν τη διαδικασία της ανακάλυψης, τις διαφορετικές μορφές διατύπωσης και τη χρησιμοποίηση ενός νόμου της επιστήμης για την εξήγηση και πρόβλεψη των φυσικών φαινομένων. Η γνώση της φύσης και δομής ενός επιστημονικού νόμου βοηθά τους μαθητές σε γνωστικό και μεταγνωστικό επίπεδο.

Knowledge acquisition gain
  Γνώσεις: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ Αναφέρουν ότι ο τελικός επιστημονικός σκοπός της επιστήμης είναι να διατυπωθεί ένας φυσικός νόμος και να συμβάλει στην κατανόηση φυσικών φαινομένων ή και στην πρόβλεψή τους. ▪ Αναφέρουν τη δομή και μορφή (λεκτική ή μαθηματική) ενός οποιουδήποτε φυσικού νόμου (την ανακάλυψή του, τη διατύπωσή του και την εφαρμογή του) ▪ Διατυπώνουν τους νόμους του Κέπλερ ▪ Υιοθετήσουν την άποψη ότι μια επιστημονική ανακάλυψη μπορεί να μην περιλαμβάνει πείραμα Ικανότητες Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ Μπορούν με βάση δεδομένα που προκύπτουν από προσομοιώσεις/εικόνες να συμπεραίνουν τους νόμους του Κέπλερ. ▪ Να εφαρμόζουν τους νόμους του Κέπλερ Να μπορούν να κατασκευάσουν μια έλλειψη με απλά υλικά (χαρτί, φελιζόλ, πινέζες, μολύβι ή κιμωλία στο προαύλιο) Στάσεις: ▪ Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνεργάζονται σε ομάδες ▪ Οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση για την επιστήμη

workforce astronomy

Η αστρονομία είναι ένας από τη φύση του διαθεματικός επιστημονικός κλάδος στον οποίο απασχολείται ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Εκτός από τις ειδικότητες του αστρονόμου και του αστροφυσικού υπάρχει ένα πλήθος εργασιακών θέσεων για τις οποίες ένα πτυχίο αστρονομίας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, όπως μετεωρολόγος - κλιματολόγος, χειριστής τηλεσκοπίου, αναλυτής δεδομένων, μηχανικός, γεωφυσικός, αναλυτής συστημάτων υπολογιστών, καθηγητής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δημοσιογράφος – επιστημονικός συντάκτης, σχεδιαστής επιστημονικών οργάνων και πολλά άλλα . Οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς αυξήθηκαν κατά 7% τα τελευταία πέντε χρόνια στην ΕΕ. Οι εργασιακές θέσεις για τους τεχνικούς κατά 2%. Συνολικά αντιστοιχούν στο 7% του συνόλου των εργασιακών θέσεων στην ΕΕ. Από το 2016, περίπου 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες απασχολούνται σε εργασιακές θέσεις σχετικές με την επιστήμη και τη μηχανική. Εργάζονται σε μια σειρά από τομείς όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, αλλά και ο δημόσιος τομέας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς θα αυξηθούν κατά 13% ενώ οι αντίστοιχες εργασιακές θέσεις για τεχνικούς θα αυξηθούν κατά 2%.

Group
  18-28
Duration
  90 min
Number of staff
  1
Education Level
12-15 years
15-18 years
Science Discipline
Physics
Mathematics
Astronomy
Setting
Classroom use
Supervision required
Teacher supervision required
Knowledge prerequisites
Intermediate
Operating system
Android
Cross platform / browser based
GNU/Linux
MacOS
Windows
Technical requirements
Internet connection during class required
Printed materials required
Projector or large screen required
Installation effort
No installation required on typical computer
FIND SIMILAR Evaluate us!